Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN – Signtific Bedrijfskleding, Handelend onder de naam Signtific Bedrijfskleding gevestigd te Cuijk

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1     Deze Voorwaarden is van toepassing op alle verkoop van goederen en leveringen van diensten door “Signtific Bedrijfskleding” (hierna te noemen: “Signtific”), evenals op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Van deze Voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen en/of eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden door deze Voorwaarden opzij gezet en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Signtific  aanvaard.

1.2     Op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Signtific en Koper is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens  Koopverdrag(1980). Artikel 62541id 1 BW is nadrukkelijk uitgesloten.

1.3     Iedere rechtsvordering als gevolg van een Overeenkomst tussen Signtific en Koper zal worden ingesteld voor de bevoegde rechter te Nijmegen, tenzij Signtific de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN ORDERS

2.1     Elke aanbieding of prijsnotering door Signtific geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan Signtific niet binden. Signtific wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.

2.2     Iedere opgaaf door Signtific van getallen, maten. gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Signtific kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Signtific of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1     Tenzij anders aangegeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief BTW van toepassing.

3.2     Alle prijzen zijn gebaseerd op “af magazijn” Signtific te Cuijk.

3.3     Elke stijging van de prijs van de door Signtific voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, evenals elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin Signtific haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag Signtific door berekenen aan Koper Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order Is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.

Artikel 4 BETALING

4.1     Betalingen aan Signtific dienen contant en zonder korting aan Signtific te geschieden Koper is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.

4.2     Koper is niet gerechtigd tot verrekening

4.3     Tenzij anders overeengekomen dient aan Signtific te worden betaald vóór levering ( Telefonisch vooraf ) of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten ( Rembours ), dan wel in geval van facturering na levering bij machtiging Automatische incasso.

4.4     Indien Koper niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door Koper te betalen bedrag rente ter hoogte van 1,25 % per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is tot aan de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door Koper zijn voldaan, heeft Signtific het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval Koper jegens Signtific met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is Signtific gerechtigd aan Koper zowel uit en gerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 100,00 als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen.

Artikel 5 LEVERING

5.1     Door Signtific opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis Signtific is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen vier weken daarna, is Koper gerechtigd de order te annuleren en wat hij daarop al betaald mocht hebben terug te vorderen.

5.2     Signtific heeft te allen tijde het recht in gedeelte te leveren.

5.3     Behoudens het bepaalde in artikel 54 zijn de goederen vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Signtific verlaten om aan Koper te worden afgeleverd, geheel voor rekening en risico van Koper. Op hetzelfde moment worden de goederen geacht te zijn geleverd met inachtneming van al het bepaalde in deze algemene voorwaarden en behoudens anders overeengekomen.

5.4     Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal Signtific de goederen voor rekening en risico van Koper opslaan en Koper gedurende twee weken in gelegenheid stellen de goederen alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar Signtific deze aldus heeft opgeslagen Alle kosten die voor Signtific uit het niet of niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper Indien Koper de goederen niet binnen voornoemde termijn van twee weken afneemt, is Signtific gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming te vorderen Signtific heeft daarnaast het recht om volledige schadevergoeding van Koper te vorderen.

5.5     Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Signtific gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.

5.6     In alle gevallen waarin goederen c.i.f. of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Incoterms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1     De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan Signtific verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele als gevolg van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden.  Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Signtific op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Signtific in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt Daarna zal ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.

6.2     Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of aan de andere kant ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken waarvan Signtific eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover deze in het kader van Kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

6.3     Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder voor Signtific en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan Signtific, opslaan en opgeslagen houden.

6.4     Signtific wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.

6.5     Signtific behoudt zich het recht voor om elk goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan Signtific en haar vertegenwoordigers om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de nietigverklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen Signtific en Koper.

Artikel 7 OVERMACHT

7.1     Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort of geannuleerd door Signtific indien de productie, het vervoer en of de levering van de goederen of diensten voor Signtific wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van Signtific voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door Signtific werd geaccepteerd. Signtific is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

Artikel 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1     Indien Signtific goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan Signtific geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die Signtific van haar leverancier heeft bekomen.

8.2     Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren Afwijkingen In het aantal verpakkingen en/of colli dienen direct aan Signtific te worden medegedeeld en, wanneer van toepassing, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen acht dagen na de levering aan Signtific te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet al eerder had kunnen ontdekken dient Koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan Signtific te melden. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper terzake.

8.3     Signtific is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf -of milieuschade.

8.4     De aansprakelijkheid van Signtific jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat Signtific van haar verzekeraar ter zake ontvangt.

8.5     De aansprakelijkheidsbeperkingen in 83 en 84 blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Signtific of haar leidinggevend personeel.

8.6     Behoudens in geval van grove schuld op opzet van Signtific of haar leidinggevend personeel, zal Koper Signtific vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de verkochte zaken en/of diensten, cq voortvloeiende uit het gebruik van deze zaken en/of diensten.

Artikel 9 ONTBINDING

9.1     Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk    recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enige verplichting onder enig contract met Signtific te voldoen, is Signtific bevoegd, naar haar keuze: -verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitende en redelijke oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en/of -door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook.

9.2     Behoudens in geval van consumenten koop, is de toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Signtific enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in lid 2 van dat artikel.

Artikel 10 UITOEFENING VAN OPSCHORTING-, ONTBINDING- EN VERNIETIGINGSRECHTEN DOOR SIGNTIFIC

10.1   Indien Signtific op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschorting-, ontbinding, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Signtific niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoeld(e) recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Artikel 11 KENNISGEVINGEN

11.1   Elke kennisgeving die hierin is voorgeschreven wordt geacht te hebben plaats gehad wanneer deze verzonden is per aangetekende brief, gericht aan de betrokken partij ter plaatse van haar voornaamste vestiging of laatst bekende adres.

Artikel 12 GESCHILLEN

12.1   Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel op gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing.

12.2   Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter in Nijmegen.

Laatste video

Laatste nieuws